CRD Protection har under det senaste året, tillsammans med Statkraft och andra aktörer inom energibranschen, gjort lyckade tester av ett nytt larmsystem som kan varna allmänheten vid dammhaverier och ökade vattenflöden. Projektledaren Oliver Tyrk menar att tekniken är unik i sitt slag och kan rädda liv vid alltifrån skogsbränder till incidenter vid gruvor och andra industrier.

Slutrapporten, som nu har färdigställts, är resultatet av ett utvecklingsprojekt inom forsknings- och kunskapsföretaget Energiforsk med medverkan från Statkraft tillsammans med Fortum, Uniper, Svenska Kraftnät och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Syftet med projektet har varit att testa och utvärdera elektroakustiska ljudhorn, en typ av avancerade högtalare, som ett varningssystem vid Statkrafts vattenkraftsanläggning i Harrsele i Västerbottens län.

”I grunden handlar det om att rädda liv, så det här är en oerhört angelägen fråga”

Testerna visar att det utvärderade varningssystemet med god marginal uppfyller kraven enligt gällande standarder.

– De här specialbyggda högtalarna kan sända både varningssignaler och talade meddelanden med god hörbarhet över flera kilometers avstånd. Det är en väsentlig skillnad jämfört med konventionella larmsystem. I det här fallet mätte vi ljudet på cirka 1300 meters avstånd, men den potentiella räckvidden är alltså betydligt högre än så, säger projektledaren Oliver Tyrk vid det svenska säkerhetsföretaget CRD Protection, som har ett samarbete med det amerikanska bolaget Genasys som tillverkar ljudhornen.

Förklaringen till den långa räckvidden förklaras av att ljudhornen, benämnda som LRAD (Long Range Acoustic Device), drivs av en egenutvecklad vågledarteknik som avgränsar ljudvågorna i en ljudkon i den riktning högtalaren riktas. Samtidigt är frekvenserna noggrant optimerade efter den mänskliga hörseln.

LRAD-utrustning monteras i samband med tester vid ett vattenkraftverk i Västerbotten.

Grund för framtida säkerhetsåtgärder inom vattenkraften

Anders Sjödin, dammtekniskt sakkunnig vid Statkraft, förtydligar att säkerhetsarbetet vid Statkrafts vattenkraftverk är prioriterat och att det finns en skyldighet att som verksamhetsutövare kunna varna allmänheten om behovet uppstår.

– Testerna vid Harrsele kraftverk har demonstrerat LRAD-utrustningens prestanda för att kunna varna över långa avstånd. Baserat på dessa tester kommer Statkraft att kunna utforma heltäckande varningssystem i framtiden, säger Anders Sjödin

Oliver Tyrk vid CRD Protection förklarar att den kritiska sträckan nedströms ett vattenkraftverk kan vara flera mil, vilket leder till ett behov av ett flertal strategiskt utplacerade ljudhorn för att varna människor som befinner sig i riskområdet, som exempelvis badgäster eller folk som fiskar eller paddlar kanot som snabbt kan behöva varnas för att ta sig till skyddade platser i samband med ett dammhaveri eller under daglig drift vid exempelvis ökad spilltappning.

– I grunden handlar det om att rädda liv, så det här är en oerhört angelägen fråga som bör utredas ytterligare. Många av landets dammar har äldre och underdimensionerade varningssystem, och merparten använder sig enbart av varningssignaler. Det finns en uppenbar risk när tillfälliga besökare befinner sig i närheten av vattenkraftverk och inte vet vad en klassisk ljudsignal innebär. Därför kan det vara viktigt att komplettera med klartextmeddelanden som ger tydliga instruktioner, säger Oliver Tyrk.

LRAD-högtalarna har testats och använts vid en rad tillfällen inom vattenkraften i andra delar av världen, bland annat under översvämningarna i Kalifornien 2017 där 180 000 invånare nedströms dammen i Oroville evakuerades när anläggningen riskerade att haverera. I det akuta skedet användes mobila LRAD-högtalare och efteråt valde dammägaren att installera permanenta lösningar.

Projektledaren Oliver Tyrk förklarar att högtalarna inte helt och hållet ersätter alla tidigare varningssystem, men att det är ett viktigt komplement för att öka dammsäkerheten.

FAKTA: LRAD

LRAD står för Long Range Acoustic Device och är avancerade ljudhorn som utvecklades efter en terroristattack mot det amerikanska fartyget USS Cole i Jemen i oktober 2000, då en mindre motorbåt rammade fartyget och detonerade en sprängladdning.

Efter attacken, som bland annat ledde till att 17 amerikanska sjömän dödades, fick Genasys en förfrågan av det amerikanska försvaret om att ta fram och utveckla högtalare med möjlighet att sända varningssignaler och klartextmeddelanden med god hörbarhet över långa avstånd.

Sedan dess har LRAD använts inom bland annat försvaret och polisen över hela världen, bland annat som masskommunikation vid demonstrationer och ordningsstörningar.

CRD Protection är nordisk återförsäljare av LRAD-produkterna och har bland annat ramavtal med Polismyndigheten.

Används även i gruvor och andra verksamheter

Betydelsen av en tidig varning är ytterligare en viktig faktor för att minimera skador, enligt en rapport från den amerikanska myndigheten USBR som visar att andelen dödsfall av människor i närheten av ett dammhaveri minskar kraftigt redan vid en förvarningstid på 15 till 60 minuter.

Eftersom LRAD-högtalarna initialt utvecklades mot försvarsindustrin så är de kvalificerade därefter och används i alla typer av miljöer. De används i luften, på land och på vattnet, och både mobilt och fast monterade på byggnader och fordon.

– När det gäller den svenska marknaden så är jag övertygad om att bland annat vattenkraftverk, gruvor och hamnar har användning av snabb och tydlig kommunikation. Dessutom har räddningstjänst och polis nytta av det här vid exempelvis skogsbränder och ordningsstörningar, och sedan tillkommer alla industrier där olika typer av utsläppsrisker kan utgöra fara för personal och närboende. Det är egentligen bara fantasin som sätter gränsen för hur den här tekniken kan användas, säger Oliver Tyrk vid CRD Protection.

Kontakta CRD Protection för mer information och läs rapporten i sin helhet på Energiforsks hemsida

FAKTA: CRD Protection

CRD Protection är ett svenskt säkerhetsföretag som varit verksamt sedan 2008 och som är specialiserat på unika säkerhetsprodukter och säkerhetstjänster till företag, privatpersoner och offentlig verksamhet.

Företagets seniora säkerhetskonsulter har erfarenhet från bland annat Polismyndigheten, Försvarsmakten och försäkrings- och finansbranschen, vilket har bidragit till utvecklingen av CRD Protection som en helhetsleverantör av kvalificerade säkerhetslösningar, bland annat inom utredning, utbildning, personsäkerhet, bakgrundskontroller, krisberedskap, analys och säkerhetsledning. Vi har också egenutvecklade skyddsprodukter och är nordisk återförsäljare åt de världsledande företagen PitagoneGenasysGalvion och Revision Military.

Följ oss gärna på Linkedin och läs mer på crdprotection.com.