Försäkringsutredningar som gör skillnad

Varje år begås försäkringsbedrägerier för miljardtals kronor i Sverige, vilket riskerar att drabba ärliga kunder genom höjda premier. Försäkringsbranschen arbetar därför aktivt för att utreda oklara ärenden – bland annat med hjälp av CRD Protection.

Enligt branschorganisationen Larmtjänst betalar försäkringsbolagen ut mer än 70 miljarder kronor i skadeersättning varje år. En grov uppskattning är att 5-10 procent av den summan utgör bedrägerier, vilket motsvarar flera miljarder kronor.

Försäkringsbolagen arbetar därför aktivt och metodiskt för att upptäcka, förebygga och utreda dessa brott, vilket har lett till att de varje år avböjer att betala ut skadeersättning om cirka en halv miljard kronor efter genomförda utredningar.

CRD Protection har mångårig erfarenhet av utredningar vid oklara försäkringsfall och hjälper redan ett flertal svenska försäkringsbolag inom det här området. Genom åren har vi genomfört hundratals sådana utredningar, som i många fall har sin grund i misstänkta bedrägerier. Det handlar exempelvis om brandorsaksutredningar (länk), vattenskador, sakskador, fordonsskador, personskador, reseskador, transportskador, djurskador och ansvarsskador.

Det är av stor vikt att alla dessa ärenden behandlas strukturerat, enhetligt och rättssäkert. Därför utgår vår metodik från ett evidensbaserat och systematiskt arbetssätt som i huvudsak bygger på polisens underrättelsemodell och nationella utredningskoncept, vilket kombineras med Svensk försäkrings riktlinjer och anpassas till våra uppdragsgivares struktur och rapporter.

Fyra skäl att anlita CRD Protection vid
utredningar i försäkringsärenden

1.

Enkelt.

Tydlig process och direktaccess till kontaktperson på CRD.

2.

Tidseffektivt.

Bistår med utredningskapacitet när ni har en hög ärendebelastning och kan snabbt vara på plats vid händelser i norra Sverige. Kan även bidra med djupgående personresearch, bolagsresearch och kontroller i sociala medier som kompletterar era befintliga utredningar.

3.

Professionellt.

Erfarna försäkringsutredare med hög integritet, respekt för individen och god insikt i branschens behov och utmaningar.

4.

Specialist-
kompetens

Bistår vid behov med relaterade tjänster, som exempelvis brandorsaksutredningar

Rättssäker metodik av högsta kvalitet

Utredningsfunktion

CRD Protections specialister har en gedigen erfarenhet från utrednings- och underrättelseverksamhet från en rad branscher och har genom åren utrett alltifrån grova våldsbrott till bilbränder och interna personalärenden. Denna bredd ger oss en unik ställning på marknaden.

All utredning ska klara en rättslig prövning i svensk domstol och vid eventuell rättegång har vi naturligtvis möjlighet att närvara.

Utredarnas rutin innebär att de snabbt kan skapa sig en förståelse för olika branschers behov och kan ta sig an komplexa frågeställningar. De har också god kännedom om gällande lagstiftning inom offentlig sektor, exempelvis kommunallag och förvaltningslag, vilket underlättar processen i den typen av utredningsuppdrag.

Vi kan exempelvis utreda bedrägerier, mutor och korruption, förskingring, trolöshet mot huvudman, miljöbrott och andra lagöverträdelser som tillgreppsbrott, sexuella ofredanden och dataintrång. Naturligtvis kan vi även utreda interna regelöverträdelser utifrån organisationens uppförandekod och värdegrund, som kan innebära allvarliga hot mot miljö, hälsa och säkerhet, diskriminering eller annat allvarligt olämpligt agerande (intressekonflikter och jäv mm).

Utredningskapacitet

  • Samtal och intervjuer under ledning av utbildade samtals- och förhörsledare
  • Kriminaltekniska utredningar (brand, inbrott och olycksrekonstruktioner, för övriga områden används NFC)
  • Geografiska analyser: GPS-data, rörelsemönster, interaktiva kartor och geospatiala datavisualiseringar
  • Spårning av personer och fordon
  • Fysisk och digital spaning
  • Export och analys av digitala spår i datorer, telefoner och annan teknisk utrustning
  • Omvärldsbevakning och inhämtning och analys av data från internet, sociala medier och dolda plattformar
  • Analys av loggar från larmsystem och över in- och utpassering
  • Grundläggande ljudanalys
  • Språkanalys (för handstilsanalys används extern utförare)

Vad säger
våra kunder ?

Kundcase: LF Norrbotten tar hjälp av CRD att utreda försäkringsbrott

Varje år begås försäkringsbedrägerier för miljardtals kronor i Sverige, vilket riskerar att drabba ärliga kunder genom höjda premier. Försäkringsbranschen arbetar därför aktivt för att förebygga och utreda dessa ärenden – bland annat med hjälp av CRD Protection....

Kundcase: VK Media

70 procent av journalisterna har utsatts för förolämpning och nästan var fjärde har hotats under de senaste tre åren, enligt en undersökning från Svenska journalistförbundet. VK Media, som driver flera nyhetsmedier i norra Sverige, ser allvarligt på situationen...

Kundcase: Ökad kundnytta med effektiva bakgrundskontroller

Värdeskapande insatser inom HR, rekrytering och utbildning står i fokus för Kompetenslaget. När bolaget för en tid sedan ville stärka sitt erbjudande inom rekryteringar hade de därför ett behov av att kunna erbjuda högkvalitativa bakgrundskontroller för att öka...

Andra har också läst