Utbildning kommunikation och konflikthantering

Utbildningen kommunikation och konflikthantering syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter inom professionell konflikthantering.

Utbildningen kommunikation och konflikthantering syftar till att ge en djupare förståelse för hur människor sänder och tolkar kommunikativa signaler. Med utgångspunkt i denna förståelse ges beprövade metoder för att förebygga, dämpa och lösa konfliktsituationer. Utbildningen ger deltagaren självinsikt och värdefull kunskap för att bli en duktig kommunikatör och konflikthanterare.

Innehåll

  • Grundläggande konflikthanteringskunskaper: utbildningen syftar till kunskapsutveckling i vetenskaplig förankrad kommunikationsteori. Deltagaren ska få ökad insikt i sina egna kommunikativa mönster i syfte att hitta personliga utvecklingsområden för att utveckla sitt bemötande av kund/klient. Utbildningen syftar också till att med hjälp av beprövad metod öka förmågan att förutspå kund/klients varierande behov för att öka möjligheten att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet. Praktiskt applicerbara modeller för hantering och förhandling vid konflikt behandlas ingående.
  • Kommunikation för att förebygga och hantera konflikter: grundläggande kunskaper inom kommunikation med särskilt fokus på kommunikation i konflikter, innefattar såväl verbal som icke-verbal kommunikation.
  • Mental förberedelse: introduktion till mental förberedelse på kort- och lång sikt samt efterarbete i samband med konflikter och krissituationer.

Upplägg

Utbildningen ges på plats eller som webbaserad under en hel- eller halvdag och anpassas efter deltagarnas befintliga kunskap och verksamhetens behov.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Möjlighet till fördjupning

Möjlighet finns att fördjupa kunskaperna inom ämnet. Denna fördjupningsutbildning genomförs med fördel efter att deltagarna fått möjlighet att praktisera de inlärda metoderna för konflikthantering. I fördjupningsutbildningen utgår vi från deltagarnas erfarenheter och tillför ytterligare värdefull kunskap som ger ökad förmåga att hantera yrkesrelaterade konflikter.

 

Andra har också läst