Effektiva metoder för ökad personsäkerhet

När det uppstår en ökad risk mot en person krävs omedelbar underrättelseinhämtning, risk- och konsekvensbedömning och åtgärder för att snabbt och professionellt hantera problemet. CRD Protection kan bistå med samtliga av dessa delar.

Handeln, media, restaurang och skolor är exempel på branscher och arbetsplatser som är mer drabbade än andra för hot och våld. Även tågvärdar, poliser, banktjänstemän och anställda inom socialtjänsten löper en högre risk att drabbas än genomsnittet.

Oavsett vilka förutsättningar ni har så har våra specialister goda möjligheter att anpassa åtgärderna utifrån er specifika situation. De har bland annat erfarenheter från polisen och försvaret, och har hög kompetens inom underrättelse- och analysförmåga för att bedöma risker genom evidensbaserade metoder, bland annat i SARA:V3 och Patriark:V2 för bedömning av risk för hedersrelaterat våld respektive partnervåld.

CRD Protection har tillgång till omfattande databaser och en väl utformad metodik för att inhämta information. I många fall använder vi oss också av närliggande affärsområden inom bakgrundskontroller, omvärldsbevakning, utbildningar och utredning i vårt personsäkerhetsarbete.

Vårt arbete syftar i första hand till att trygga individens säkerhet genom att förebygga och förhindra angrepp. Vi använder oss exempelvis av överflyttad hotbild, vilket innebär att våra specialister tar en aktiv roll i medlingen för att flytta motpartens fokus från uppdragsgivaren. Även spaning kan vara en del i personsäkerhetsarbetet under en pågående hotbildsanalys genom att bedriva skyddsspaning riktad mot motparten. På det sättet kan vi värdera hotbilden och säkra eventuell bevisning om brottsligt uppsåt kan konstateras.

Vad som behövs i just ert fall beror på era specifika förutsättningar och behov.

Genom en systematisk omvärldsbevakning kan avvikelser snabbt hanteras i en hot- och riskbedömning, så att ni kan
omhänderta risken på ett strukturerat sätt i ett tidigt skede och öka tryggheten i organisationen.

Tre fördelar med CRD Protections tjänster inom personlig säkerhet

1.

Enkelt.

Direktaccess till kontaktperson på CRD. Incidentberedskap dygnet runt.

2.

Professionellt.

Livvaktsutbildad personal med bakgrund från bland annat Polismyndigheten och Försvarsmakten. Kompetens inom personsäkerhetsarbete både i Sverige och i andra länder. Möjlighet till evidensbaserade riskbedömningar av exempelvis partnervåld, hedersrelaterat våld och stalkning.

3.

Mervärden.

Specialiserade inom relaterade områden som säkerhetsutbildningar och omvärldsbevakning som stärker personsäkerheten.

Några av de mest effektiva sätten att arbeta med personsäkerhet är att ha en god säkerhetskultur och att öka kunskapen genom utbildningar inom exempelvis konflikthantering och hot och våld på arbetsplatsen.

Samtidigt kan det vara en stor fördel att arbeta med kontinuerlig omvärldsbevakning i sociala medier ur ett säkerhetsperspektiv, för att så tidigt som möjligt upptäcka och hantera hotfulla och hatiska inlägg, olovlig exponering av personuppgifter och uppvigling till brott som kan påverka riskbilden för en viss person.

Oavsett vilken incident som ligger bakom den ökade hotbilden så är det viktigt snabbt att göra en professionell hot- och riskbedömning och att få konkreta åtgärdsrekommendationer. CRD Protection kan hjälpa till med alla dessa delar.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just dig?

Vad säger
våra kunder ?

Kundcase: LF Norrbotten tar hjälp av CRD att utreda försäkringsbrott

Varje år begås försäkringsbedrägerier för miljardtals kronor i Sverige, vilket riskerar att drabba ärliga kunder genom höjda premier. Försäkringsbranschen arbetar därför aktivt för att förebygga och utreda dessa ärenden – bland annat med hjälp av CRD Protection....

Kundcase: VK Media

70 procent av journalisterna har utsatts för förolämpning och nästan var fjärde har hotats under de senaste tre åren, enligt en undersökning från Svenska journalistförbundet. VK Media, som driver flera nyhetsmedier i norra Sverige, ser allvarligt på situationen...

Kundcase: Ökad kundnytta med effektiva bakgrundskontroller

Värdeskapande insatser inom HR, rekrytering och utbildning står i fokus för Kompetenslaget. När bolaget för en tid sedan ville stärka sitt erbjudande inom rekryteringar hade de därför ett behov av att kunna erbjuda högkvalitativa bakgrundskontroller för att öka...
Peter Nilsson ny vd på CRD Protection

Peter Nilsson ny vd på CRD Protection

Peter Nilsson har utsetts till ny vd på CRD Protection AB. Han har varit operativ chef på bolaget sedan 2019 och tillträdde sin nya roll den 4 april 2023. Peter Nilsson efterträder Janis Krabu, som lämnar vd-posten efter drygt fyra år. Nilsson har en lång karriär...

Ökat behov av trygghetsskapande åtgärder

Ökat behov av trygghetsskapande åtgärder

Nu nära nog dubblar CRD Protection sin personalstyrka. Detta för att kunna möta dagens och framtidens efterfrågan på säkerhetstjänster. – Vi ser en ökning av hot och våld på arbetsplatser och därmed en ökad efterfrågan av trygghetsskapande åtgärder på både...