Professionella säkerhetsskyddsanalyser

CRD Protection har god erfarenhet av att genomföra säkerhetsskyddsanalyser och säkerhetsprövningar, både inom det privata näringslivet och offentligt finansierade verksamheter.

Tillhör du en organisation som i någon del kan vara av betydelse för Sveriges säkerhet?

I så fall måste ni analysera om ni omfattas av säkerhetsskyddslagen – och vidta åtgärder utifrån det. CRD Protection har god erfarenhet av att genomföra säkerhetsskyddsanalyser och säkerhetsprövningar, både inom det privata näringslivet och offentligt finansierade verksamheter.

Från den 1 april 2019 gäller en ny säkerhetsskyddslag som omfattar fler organisationer än tidigare, vilket syftar till att öka skyddet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra hot i Sverige. Det gäller både myndigheter och företag och kan exempelvis omfatta energiförsörjning, livsmedelsförsörjning, vattenförsörjning, elektroniska kommunikationer, finansiella tjänster och transporter som är nödvändiga för samhällets funktionalitet på nationell nivå.

För att ta reda på om ni omfattas av säkerhetsskyddslagen, och i så fall inom vilka delar, så är det viktigt att börja med en säkerhetsskyddsanalys. Den behandlar i huvudsak vilken typ av verksamhet ni bedriver och vilka ansvar och processer som finns i bolaget, samt vilka skyddsvärda tillgångar ni har, vilka tänkbara hot som finns och hur tillgångarna ska skyddas.

Detta mynnar sedan ut i en åtgärdsplan utifrån tre områden:

  • Informationssäkerhet. Administrativa och tekniska åtgärder för att skydda information från att röjas, förstöras, ändras eller att den görs otillgänglig.
  • Fysisk säkerhet. Förebygger att obehöriga får tillträde till byggnader och områden där säkerhetskänslig verksamhet bedrivs.
  • Personalsäkerhet. Skyddar verksamheter mot att personer som inte är pålitliga ur säkerhetssynpunkt får tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, vilket hanteras i en säkerhetsprövning. Personalsäkerhet omfattar även utbildning i säkerhetsskydd för personer inom säkerhetskänslig verksamhet.

CRD Protection följer Säkerhetspolisens vägledning för säkerhetsskyddsanalys och utgår i normalfallet från workshops, intervjuer och befintlig dokumentation.

Våra specialister har en gedigen bakgrund inom bland annat Polismyndigheten och Försvarsmakten, och arbetar dagligen med att hjälpa företag i det systematiska säkerhetsarbetet. Det gör att vi även har goda möjligheter att genomföra säkerhetsprövningsintervjuer och andra åtgärder som kan bli aktuella efter genomförd säkerhetsskyddsanalys.

Andra har också läst