Effektiva bakgrundskontroller av företag

Med en leverantörskontroll minimerar du riskerna och säkerställer kvaliteten hos era samarbetspartners.

Känner du till vilka du gör affärer med – egentligen? Det kan handla om städfirman, underentreprenörer och IT-konsulter som är avgörande för den dagliga driften, men som också har tillgång till känsliga utrymmen och system i era lokaler och ofta när den ordinarie personalen inte är på plats.

Ett annat scenario är att ni står inför ett företagsförvärv, men har missat att nyckelpersoner i det andra bolaget har dömts för ekonomisk brottslighet och att bolaget har förekommit i penningtvättsutredningar.
Utöver rent ekonomiska konsekvenser kan din verksamhet även drabbas av ett skadat varumärke och att andra affärsrelationer påverkas.

För att undvika riskerna är det därför viktigt att säkerställa att era samarbetspartners är seriösa och agerar i enlighet med era värderingar och uppförandekoder.

Detta görs enklast genom en bolagskontroll, eller leverantörskontroll som det också kallas, något som har blivit vanligare i takt med att fler företag värderar frågor som social hållbarhet, ansvarstagande och uppförandekoder i högre grad än tidigare.
CRD Protection vill att det ska vara enkelt och kostnadseffektivt att göra bolagskontroller på ett tryggt, säkert och objektivt sätt – utan att någonsin kompromissa med kvaliteteten.

Genom att kontrollera ett bolags förehavanden på ett respektfullt sätt minskar ni riskerna avsevärt och får en transparent relation redan från början, samtidigt som ni bidrar till en mer rättvis och sund marknad där goda företag kan fortsätta växa.

Det tjänar alla på.

Tre nivåer av bakgrundskontroller

1

Screening

Ger en snabb överblick av leverantören genom grundläggande kontroller av exempelvis historiska funktionärer, verklig huvudman, avvikelser hos Bolagsverket, kreditupplysning och publicitet i tryckta och digitala nyhetsmedier.

2

Grund

Inkluderar fördjupade kontroller inom flertalet områden med exempelvis förekomst i rättsliga ärenden, varningslistor och Finansinspektionen, samt relaterade personkontroller av företrädare och ledamöter inom juridiska ärenden, kriminell riskkontext och ekonomiska avvikelser.

3

Fördjupad

Utgår från grundrapporten, med skillnaden att kontrollen även omfattar företagets närmaste nätverk (bolag och personer) kopplat till negativ ekonomisk information, rättsliga ärenden och publicitet i nyhetsmedier.

Det är inte ovanligt att det är flera till synes små avvikelser som vägs samman för att bilda en helhetsbild över riskfaktorerna i bolaget. Det kräver en gedigen kompetens och vi har därför samlat ett unikt team med tidigare poliser, försäkringsutredare och granskande journalister, som med ett professionellt och ödmjukt förhållningssätt tar sig an bakgrundskontroller och utredningar på daglig basis.
De nivåer vi nämner ovan räcker långt, men vi har kapacitet att anpassa kontrollerna och gå betydligt djupare i utvalda delar vid särskilt känsliga affärssamarbeten.

Hur väljer man nivå på leverantörskontroller?

Nivån av kontrollen avgörs i grunden utifrån era förutsättningar och vilka konsekvenser ni kan drabbas av om en kontroll inte genomförs av den aktuella samarbetspartnern.

Ett förvärv kräver generellt sett mer djupgående kontroller än en leverantörskontroll, men precis som vid andra typer av bakgrundskontroller är det viktigt att utgå från er samarbetspartners befogenheter, exempelvis kopplat till ansvar för personal, ekonomi, inköp eller tillgång till känsliga system, projekt och utrymmen.

En sådan bedömning kan med fördel göras redan innan ni kommer i gång med era bolagskontroller, så att ni alltid kan känna er trygga med vilken nivå som gäller, oavsett vilka samarbeten ni inleder i framtiden. Då sker kontrollerna smidigt och objektivt med utgångspunkt från befogenheterna – inte det enskilda företaget.

Bolagskontroller – processen i korthet

CRD Protection tar hänsyn till balansen mellan den personliga integriteten, snabb handläggning och kvalitetssäkrade leveranser.

1

Information

Så tidigt som möjligt, helst innan ni ingår ett avtal, informeras er samarbetspartner om att ni gör bakgrundskontroller i kvalitetssyfte.

2

Beställning

Ni beställer enkelt en bolagskontroll genom att kontakta oss eller via kundportalen.

3

Insamling

Vi inhämtar offentligt tillgänglig information från myndigheter, databaser och öppna källor på internet som sedan analyseras och sammanställs i en rapport.

4

Kvalitetssäkring

En specialist granskar den sammanställda informationen.

5

Leverans

Rapporten ger snabbt en överblick över de olika delområdena och innehåller en sammanfattande analys med rekommendation. Den levereras via kundportalen och redovisas sedan muntligt. Syftet är att ge en bekräftelse på att det inte finns några avvikelser, alternativt tillhandahållande av faktiskt vetskap om riskfaktorer.

Hur ska avvikelserna hanteras?

Eventuella avvikelser innebär inte per automatik att ni ska undvika att göra affärer med det aktuella bolaget. Avvikelserna ska i stället bedömas utifrån hur allvarliga dessa är med hänsyn till affärssamarbetet, exempelvis utifrån vilken tillgång företaget har till känsliga system och lokaler, eller hur lång tid som har förflutit sedan avvikelsen.
Eftersom vi värnar om en respektfull och objektiv process under alla delar i kontrollen rekommenderar vi alltid att det kontrollerade bolaget ges möjlighet att bemöta de identifierade avvikelserna.

Hur lång tid tar det att göra bolagskontroller?

Vi har utvecklat processer, kompetenser och tekniska lösningar för att göra det så enkelt och kostnadseffektivt som möjligt för er som kunder. Det gör att de enklaste kontrollerna oftast kan levereras redan samma dag. De mer avancerade kontrollerna tar ungefär en vecka från beställning till leverans.

Vad säger
våra kunder ?

Kundcase: LF Norrbotten tar hjälp av CRD att utreda försäkringsbrott

Varje år begås försäkringsbedrägerier för miljardtals kronor i Sverige, vilket riskerar att drabba ärliga kunder genom höjda premier. Försäkringsbranschen arbetar därför aktivt för att förebygga och utreda dessa ärenden – bland annat med hjälp av CRD Protection....

Kundcase: VK Media

70 procent av journalisterna har utsatts för förolämpning och nästan var fjärde har hotats under de senaste tre åren, enligt en undersökning från Svenska journalistförbundet. VK Media, som driver flera nyhetsmedier i norra Sverige, ser allvarligt på situationen...

Kundcase: Ökad kundnytta med effektiva bakgrundskontroller

Värdeskapande insatser inom HR, rekrytering och utbildning står i fokus för Kompetenslaget. När bolaget för en tid sedan ville stärka sitt erbjudande inom rekryteringar hade de därför ett behov av att kunna erbjuda högkvalitativa bakgrundskontroller för att öka...