Heltäckande visselblåsartjänst

CRD:s heltäckande visselblåsartjänst innefattar alla delar – från anmälan till mottagningsfunktion och utredning.
Anpassad efter GDPR och nya visselblåsarlagen.

Tanken med den heltäckande visselblåsartjänsten är att det ska vara enkelt att ha en visselblåsartjänst – utan att någonsin kompromissa med kvaliteten. Ju tidigare ni kan fånga upp och agera på signaler om interna oegentligheter, desto snabbare kan bedrägerier, intressekonflikter och andra oönskade beteenden hanteras som annars riskerar att allvarligt skada företagets ekonomi och varumärke.

Heltäckande visselblåsartjänst

CRD:s oberoende och heltäckande visselblåsartjänst med möjlighet till fullständig anonymitet vid rapportering, samt oberoende handläggning, utredning och uppföljning, är skräddarsydd efter lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden samt ISO-standarden för visselblåsarsystem (ISO 37002:2021: Ledningssystem för visselblåsning).

CRD:s heltäckande visselblåsartjänst är i dagsläget en av landets ledande och förmodligen den bredaste på området.

Visselblåsartjänsten präglas av utomordentligt högt ställda krav på kryptering, insynsskydd och datalagring och efterlever i alla delar datalagringsdirektivet i de delar som rör personuppgiftsbehandling.

CRD har aktivt valt att endast syssla med en kvalitativt inriktad helhetslösning, där vi, om så önskas, kan hjälpa till hela vägen ”från ax till limpa” och har ingen ambition att konkurrera med enklare tjänster. Att göra rätt och att stå stadigt när vindarna blåser snålt har blivit vårt kall.

 

Internutredningar med rättssäker metodik

CRD Protection, erbjuder utredare med erfarenhet av utrednings- och analysarbete vid ledande befattningar på grova brottsrotlar, polisens teknikspaningsgrupper och inom försäkringsutredning och kriminalteknik, med vana av metodiskt arbete och författande av inlagor avsedda att hålla hela vägen i rättssystemet. Till detta kommer utredare med särskild utbildning inom juridik, kriminalteknik och dataanalys.

Även om bara en bråkdel av utredningsförmågorna i normalfallet utnyttjas inom ramen för en visselblåsarutredning är syftet med utredningsfunktionen att besitta såväl den bredd som den spetskompetens som behövs för att aktivt, och från start till mål, ikläda sig ett helhetsansvar för utredningen, oavsett vad det visar sig gälla.

Efter överenskommelse ansvarar och bedriver CRD självständigt utredningen i sin helhet och levererar, om så önskas, kvalitetsgranskade promemorior, som kan ligga till grund för arbetsrättsliga åtgärder, rättsliga förfaranden eller fortsatt intern handläggning.

CRD kan även bistå med rekommendationer och kontinuerligt, metodologiskt stöd för det fall uppdragsgivaren, helt eller delvis, i egen regi önskar bedriva utredningen.

I ett senare skede av utredningen, när omständigheterna klarnat, erbjuder uppdragstagaren att med hjälp av sina utbildade risk-, kris- och konflikthanterare upprätta en handlingsplan med rekommendationer och råd om hur uppdragsgivaren på bästa sätt kan förhålla sig till vad som framkommit i utredningen. I detta skede erbjuder uppdragstagaren att, vid behov, närvara fysiskt på arbetsplatsen och bidra med samtal och medling, såväl i grupp som individuellt.

 

Läs även: Nya visselblåsarlagen – CRD:s visselblåsarteam reder ut vad som gäller

Exempel på utredningsförmågor

 • Ekonomiska utredningar och bedrägeriutredningar
 • Samtal och intervjuer under ledning av utbildade samtals- och förhörsledare
 • Kriminaltekniska utredningar (brand, inbrott och olycksrekonstruktioner, för övriga områden används NFC)
 • Geografiska analyser: GPS-data, rörelsemönster, interaktiva kartor och geospatiala datavisualiseringar
 • Spårning av personer och fordon
 • Fysisk och digital spaning
 • Export och analys av digitala spår i datorer, telefoner och annan teknisk utrustning
 • Omvärldsbevakning och inhämtning och analys av data från internet, sociala medier och dolda plattformar
 • Analys av loggar från larmsystem och över in- och utpassering
 • Grundläggande ljudanalys
 • Språkanalys (för handstilsanalys används extern utförare)
 • Bakgrundskontroller av personer och företag
 • Biträde/vittnesmål i rättegång.

Så fungerar visselblåsarprocessen

1. Anmälan från visselblåsare

Sker genom ett säkert formulär som kan nås från alla enheter. Samtidigt informeras anmälaren om hur denne kan kommunicera anonymt med CRD:s utredningsfunktion i den fortsatta processen. Anmälan kan även göras via telefon och fysiskt möte.

2. Bedömning

CRD:s mottagningsfunktion får en notis i systemet om att det har inkommit ett nytt ärende. En initial bedömning görs.

3. Handlingsplan

En utsedd styrgrupp hos er, ofta kallad visselblåsargrupp, informeras muntligen om det inkomna ärendet och möjligheterna att utreda detta utifrån uppskattad tidsåtgång, åtgärder och scenarier.

4. Återkoppling

CRD:s utredningsfunktion återkopplar till visselblåsaren om status i ärendet, exempelvis om utredning inleds eller ej.

5. Utredning

Fortsatt anonym dialog mellan utredare och visselblåsare, samtidigt som ytterligare information inhämtas via exempelvis intervjuer, IT-forensik och intern dokumentation.

6. Kvalitetssäkring

En specialist på CRD granskar sammanställningen och slutsatserna.

7. Rapport

Utredningen redovisas skriftligen i en kundportal, som kräver inloggning med Bank-ID. Därefter följer en muntlig rapport för den interna arbetsgruppen, som fattar beslut om fortsatt hantering. Det kan exempelvis handla om kompletterande utredning, arbetsrättsliga åtgärder eller att ärendet avslutas.

Uppfyller din verksamhet kraven i nya visselblåsarlagen?

Den nya lagen infördes den 17 december 2021 och innebär bland annat:

– att verksamheter med fler än 50 anställda (även privat sektor) blir skyldiga att införa ett visselblåsarsystem.

– att inte bara anställda berörs, utan även praktikanter, volontärer och andra som på olika sätt är verksamma i bolaget.

– att det finns tydliga krav på processen, exempelvis vad gäller tidsfrister om återkoppling och gallring av ärenden.

– att det ska införas särskilda kanaler för rapportering av missförhållanden och att inkomna ärenden endast får hanteras av särskilt utsedd person eller grupp med relevant kompetens. Det betyder att organisationer som redan har en visselblåsarfunktion måste säkerställa att det införs en tydlig och säker ordning för att kunna larma om missförhållanden. 

Andra har också läst

Så skyddar vi visselblåsarens anonymitet

Så skyddar vi visselblåsarens anonymitet

En vanlig fråga vi får, rörande visselblåsartjänsten, handlar om hur vi värnar om visselblåsarens anonymitet. Peter Angerbjörn, expert inom visselblåsarjuridik, beskriver hur vi på CRD skyddar visselblåsarens anonymitet, vilket innefattar flera nivåer. I det följande...

CRD:s visselblåsarfunktion gjorde skillnad

CRD:s visselblåsarfunktion gjorde skillnad

Genom den heltäckande visselblåsarfunktion, som CRD tillhandahåller åt Färgelanda kommun, uppdagades det oegentligheter på kommunen. Oegentligheter gällande vissa inköp av teknisk utrustning för privat bruk. Två tjänstemän är nu misstänkta för att ha förskingrat...

CRD sluter prestigeavtal med Arbetsmiljöverket

CRD sluter prestigeavtal med Arbetsmiljöverket

CRD Protection har vunnit Arbetsmiljöverkets upphandling om visselblåsartjänster – en riktig prestigeaffär, enligt bolaget.– Det här är en riktig fjäder i hatten för oss – ett fint kvitto för att vår visselblåsarlösning håller hög standard, säger Peter Nilsson, vd på...