Krisberedskap och kontinuitetsplanering

CRD Protection hjälper både företag, organisationer och myndigheter att upprätthålla kritiska funktioner, både vid höjd beredskap och allvarliga incidenter.

Behöver ni utveckla er krishanteringsförmåga och skapa en redundant verksamhet som kan hantera oönskade händelser innan de utvecklas till en belastning? Även om pandemier, naturkatastrofer och terroristangrepp tillhör katastrofer som skapar de största rubrikerna, så orsakas de flesta kriser i ett företag av händelser som aldrig får några stora nyhetsrubriker.

Det som är affärskritiskt är nämligen alla processer som är viktiga för att en verksamhet ska nå sina affärsmål, vilket kan beröra alltifrån system och utrustning till personal och leverantörer. När något av detta fallerar riskerar både ekonomi, personal och varumärke att drabbas. Vi kan hjälpa er att skapa en redundant organisation som minskar riskerna genom ett flertal åtgärder.

Krisplan

Vi kan bistå med att stärka den organisatoriska förmågan att hantera en kris både före, under och efter en inträffad händelse. Tillsammans skapar vi verksamhetsanpassade rutiner och tillser att krisorganisationen övas och testas på regelbunden basis. Vi betraktar en god krishanteringsförmåga som en konkurrensfördel och något som både skapar och inger förtroende – ett synsätt som genomsyrar hela vår arbetsprocess.
Genom ett proaktivt arbete kan vi tillsammans med er skapa en motståndskraftig organisation med målet att upprätthålla verksamheten oavsett inträffad händelse. CRD Protection kan, vid behov, även granska befintliga krisplaner och andra nödlägesrutiner för att identifiera eventuella förbättringsåtgärder.

Krisledningsövningar

Vi genomför verksamhetsanpassade krisövningar utifrån befintliga krisplaner och nödlägesberedskap. Krisövningar är ett verktyg för att testa, utveckla och fördjupa kunskapen om krisledning inom organisationen och skapar ofta en trygghet i den egna förmågan att hantera en oönskad händelse.
CRD Protection kan erbjuda en helhetslösning där vi skapar och utformar ett kundanpassat scenario som krisledningsorganisationen därefter testas och övas utifrån. Efter övningen genomförs en utvärdering där vi identifierar eventuella förbättringsområden och lämnar framtida rekommendationer.

Kontinuitetsplanering

Kontinuitetsplanering, även kallat Business Continuity Plans eller Disaster Recovery Plans, kan beskrivas som förmågan och beredskapen för att hantera oförutsedda avbrott och garantera verksamhetens kontinuitet. Syftet med en kontinuitetsplan är att skapa dokumenterade och funktionella metoder för att återskapa kontroll vid oförutsedda verksamhetsavbrott och möjliggöra en kontrollerad återställning till normal verksamhet efter ett avbrott. Detta för att minimera negativa konsekvenser för verksamheten.
Som en del i kontinuitetsplaneringen identifierar vi era verksamhetskritiska processer och skapar anpassade kontinuitetsplaner för att hantera olika typer av störningar som potentiellt skulle kunna leda till en kris för verksamheten.

Så skyddar vi visselblåsarens anonymitet

Så skyddar vi visselblåsarens anonymitet

En vanlig fråga vi får, rörande visselblåsartjänsten, handlar om hur vi värnar om visselblåsarens anonymitet. Peter Angerbjörn, expert inom visselblåsarjuridik, beskriver hur vi på CRD skyddar visselblåsarens anonymitet, vilket innefattar flera nivåer. I det följande...

CRD:s visselblåsarfunktion gjorde skillnad

CRD:s visselblåsarfunktion gjorde skillnad

Genom den heltäckande visselblåsarfunktion, som CRD tillhandahåller åt Färgelanda kommun, uppdagades det oegentligheter på kommunen. Oegentligheter gällande vissa inköp av teknisk utrustning för privat bruk. Två tjänstemän är nu misstänkta för att ha förskingrat...