Professionella internutredningar som utvecklar verksamheten

Varje år drabbas företag, organisationer och offentliga verksamheter av tusentals brott och andra oegentligheter som har begåtts av den egna personalen. Ofta handlar det om visselblåsarärenden där en kollega har slagit larm om missförhållandet. Om det inte hanteras på rätt sätt så kan det, utöver de ekonomiska skadorna, även leda till negativ publicitet och att bilden av er som arbetsgivare påverkas.

CRD Protection bistår med professionella internutredningar för att hantera den typen av incidenter.

I grunden handlar det om tydlighet och en ständig vilja till förbättring. Med det menar vi att det är minst lika viktigt att förstå ett orsakssamband och lära sig av det, som att säkerställa underlag som bekräftar eller avfärdar misstankar mot en viss person.

Målet är att internutredningarna ska utveckla verksamheten till att bli lite bättre varje gång något sådant här sker – så att det inte händer igen.

Det är med den utgångspunkten som CRD Protection utredningsteam har tagit sig an hundratals utredningar genom åren.

Fyra skäl att anlita CRD Protection vid utredningar

1.

Enkelt.

Tydlig process och direktaccess till kontaktperson på CRD.

2.

Professionellt.

Unikt utredningsteam med specialistkompetenser från bland annat Polismyndigheten, Tullkriminalen, Försvarsmakten, mediesektorn och försäkrings- och finansbranschen.

3.

Effektivt.

Kort uppstartssträcka och snabba leveranser eftersom kompetens, metodik och avancerade researchverktyg redan finns på plats.

4.

Mervärden.

Bistår vid behov med relaterade tjänster, som exempelvis upprättande av uppförandekod eller visselblåsarpolicy, samt omvärldsbevakning, medieträning, kriskommunikation , visselblåsarfunktion och utbildning inom internutredning.

Risker med att genomföra egna undersökningar

Det är av stor vikt att dessa ärenden behandlas på ett strukturerat, enhetligt och rättssäkert sätt. Därför utgår CRD Protections metodik från ett evidensbaserat och systematiskt arbetssätt som i huvudsak bygger på polisens underrättelsemodell och nationella utredningskoncept.

De verksamheter som inte tar extern hjälp utan i stället gör sina egna internutredningar har sällan detta som sitt specialistområde, vilket i sig innebär flera risker. För att lyckas krävs bland annat god kännedom om lagstiftning, utredningsmetoder, förhörs- och intervjumetodik, tillgång till researchdatabaser och strukturer för faktainsamling och orsaksanalys. Det är en stor fördel om åtminstone en person i verksamheten har alla dessa kunskaper och verktyg, men dessvärre är det mycket ovanligt.

Dessutom är det viktigt att utredningsfunktionen är objektiv utan direkta kopplingar till händelsen eller individen som utreds. Det minskar risken för misstankar om jäv och godtyckliga bedömningar, samtidigt som det ökar förtroendet för arbetsgivarens hantering av ärendet.

Rättssäker metodik av högsta kvalitet

CRD Protections specialister har en gedigen erfarenhet från utrednings- och underrättelseverksamhet från en rad branscher och har genom åren utrett alltifrån grova våldsbrott till bilbränder och interna personalärenden. Denna bredd ger oss en unik ställning på marknaden, i synnerhet i norra Sverige där vi har vårt huvudkontor.

All utredning ska klara en rättslig prövning i svensk domstol och vid eventuell rättegång har vi naturligtvis möjlighet att närvara.

Utredarnas rutin innebär att de snabbt kan skapa sig en förståelse för olika branschers behov och kan ta sig an komplexa frågeställningar. De har också god kännedom om gällande lagstiftning inom offentlig sektor, exempelvis kommunallag och förvaltningslag, vilket underlättar processen i den typen av utredningsuppdrag.

Vi kan exempelvis utreda bedrägerier, mutor och korruption, förskingring, trolöshet mot huvudman, miljöbrott och andra lagöverträdelser som tillgreppsbrott, sexuella ofredanden och dataintrång. Naturligtvis kan vi även utreda interna regelöverträdelser utifrån organisationens uppförandekod och värdegrund, som kan innebära allvarliga hot mot miljö, hälsa och säkerhet, diskriminering eller annat allvarligt olämpligt agerande (intressekonflikter och jäv mm).

Exempel på metoder och åtgärder

  • Intervjuer
  • Insamling av skriftlig dokumentation.
  • Spårning av telefoner och IP-adresser.
  • Godsspårning på internet.
  • Research i sociala medier.
  • Bakgrundskontroller av personer och företag.
  • Spaning
  • IT-forensik (exempelvis genomgångar av dator och telefon).
  • Samarbete med externa parter (exempelvis poliser, specialister och jurister).
  • Biträde/vittnesmål i rättegång.
https://youtu.be/SYMH-YtY9CU

Komplettera med ett visselblåsarsystem

Genom att omedelbart fånga upp signaler om interna oegentligheter, så kan ni effektivt hantera situationer som annars riskerar att skada verksamhetens ekonomi och varumärke. I december 2021 införs dessutom den nya visselblåsarlagen, som innebär att företag med fler än 50 anställda måste införa ett visselblåsarsystem.

För ett effektivt system krävs en anonym rapporteringskanal, mottagningsfunktion, utredningskapacitet och en säker kundportal där rapporter och annan dokumentation görs tillgänglig för er som kunder. VI har alla delar som behövs för att komma i gång med ett visselblåsarsystem – enkelt och med högsta möjliga kvalitet.

Vad säger
våra kunder ?

Kundcase: LF Norrbotten tar hjälp av CRD att utreda försäkringsbrott

Varje år begås försäkringsbedrägerier för miljardtals kronor i Sverige, vilket riskerar att drabba ärliga kunder genom höjda premier. Försäkringsbranschen arbetar därför aktivt för att förebygga och utreda dessa ärenden – bland annat med hjälp av CRD Protection....

Kundcase: VK Media

70 procent av journalisterna har utsatts för förolämpning och nästan var fjärde har hotats under de senaste tre åren, enligt en undersökning från Svenska journalistförbundet. VK Media, som driver flera nyhetsmedier i norra Sverige, ser allvarligt på situationen...

Kundcase: Ökad kundnytta med effektiva bakgrundskontroller

Värdeskapande insatser inom HR, rekrytering och utbildning står i fokus för Kompetenslaget. När bolaget för en tid sedan ville stärka sitt erbjudande inom rekryteringar hade de därför ett behov av att kunna erbjuda högkvalitativa bakgrundskontroller för att öka...
Peter Nilsson ny vd på CRD Protection

Peter Nilsson ny vd på CRD Protection

Peter Nilsson har utsetts till ny vd på CRD Protection AB. Han har varit operativ chef på bolaget sedan 2019 och tillträdde sin nya roll den 4 april 2023. Peter Nilsson efterträder Janis Krabu, som lämnar vd-posten efter drygt fyra år. Nilsson har en lång karriär...

Ökat behov av trygghetsskapande åtgärder

Ökat behov av trygghetsskapande åtgärder

Nu nära nog dubblar CRD Protection sin personalstyrka. Detta för att kunna möta dagens och framtidens efterfrågan på säkerhetstjänster. – Vi ser en ökning av hot och våld på arbetsplatser och därmed en ökad efterfrågan av trygghetsskapande åtgärder på både...