CRD Protection - smarta lösningar för en tryggare vardag

Uppförandekod

CRD Protection präglas av ett lösningsorienterat, professionellt och transparent förhållningssätt i alla delar av organisationen. Våra värderingar är det som skapar långsiktiga relationer och som driver vår verksamhet framåt, samtidigt som det är själva grundfundamentet för vår uppförandekod. Det beskriver hur vi arbetar, men också hur vi är som personer och vad vi står för.

Vi arbetar med hög integritet och ett högt personligt engagemang för att överträffa varje enskild kunds förväntningar. Den drivkraften finns naturligt i våra medarbetares värderingsdrivna strävan om att skapa en tryggare vardag för fler.

Eftersom vi vill vara ett föredöme i branschen så bygger vår interna uppförandekod på att samtliga medarbetare på CRD Protection har ett ansvarsfullt och professionellt förhållningssätt som går i linje med företagets vision och värderingar. Detta kombineras med gällande lagstiftning och FN:s Global Compacts grundprinciper om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruptionsbekämpning.

Uppförandekoden är ett övergripande ramverk som syftar till att driva en hållbar utveckling i branschen med respekt för vår omvärld och våra intressenter. Samtidigt klargör den vad som kan förväntas av CRD Protections anställda, leverantörer och andra samarbetspartners.

Arbetsmiljö

CRD förknippas med en god företagskultur, där engagemang och gemenskap värdesätts högt. Företaget ska säkerställa en hälsosam och säker arbetsplats, med ett öppet samtalsklimat och där alla trivs och utvecklas. Relevant utbildning, information och utrustning ska tillhandahållas för samtliga medarbetare.

Objektivitet och kundnytta

CRD ger åtgärdsrekommendationer utifrån vad som objektivt sett är bäst för kunden utifrån dennes förutsättningar, vilket innebär ett kundcentrerat och opartiskt perspektiv. Egenintressen ska alltid åsidosättas med hänsyn till detta.

Mutor och korruption

CRD accepterar inte några omständigheter som gör att vi förknippas med mutor. Alla medarbetare är skyldiga att agera och fatta beslut utan hänsyn till personlig vinning. All representation ska ha en yrkesmässig relevans och vi varken efterfrågar eller erbjuder gåvor som kan antas påverka våra egna eller andras affärsbeslut. Vi undviker också att delta i aktiviteter som kan skapa en konflikt mellan CRD:s intressen och medarbetarens personliga intressen.

Etiskt uppträdande

CRD hanterar dagligen känsliga uppgifter i verksamhetskritiska ärenden. Vi arbetar därför med hög integritet, diskretion och med stor respekt och omtanke för den enskilde individens utmaningar och förutsättningar.

Icke-diskriminering

CRD har nolltolerans mot alla former av kränkande särbehandling, diskriminering och mobbning. Alla medarbetare eller samarbetspartners som ser eller misstänker oegentligheter är skyldiga att påtala detta för att vi så snart som möjligt ska kunna förebygga, förhindra och åtgärda dessa händelser.

Transparens

CRD:s kundrelationer bygger på tillit och långsiktighet. I våra samarbeten är vi därför tydliga med vad vi gör, hur vi gör och varför vi gör det, med syftet att öka förståelsen bakom våra beslut. Samtidigt har varje medarbetare en mycket god kännedom om balansen mellan öppenhet och konfidentialitet. Det innebär att de är skyldiga att vidta en god informationssäkerhet utifrån bolagets informationssäkerhetspolicy., vilket även inkluderar att skydda information om kunder och våra egna affärsprocesser, metoder, verktyg och annan intern skyddsvärd information.

Hållbar utveckling

CRD strävar efter en långsiktigt hållbar utveckling genom ett aktivt hållbarhetsperspektiv. Därför uppmuntrar vi medarbetare till samhällsengagemang inom relevanta områden och att vi tar ett gemensamt ansvar för att uppnå bättre miljöprestationer, exempelvis genom medvetna val av transporter, energi och material.

Respekt för rättsprinciper och mänskliga rättigheter

CRD respekterar och följer FN:s Global Compacts grundprinciper om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruptionsbekämpning. Samtliga medarbetare förväntas också följa gällande lagstiftning och förordningar i de länder vi är verksamma.

Ansvar och efterlevnad

CRD:s medarbetare har ett gemensamt ansvar för vilka konsekvenser våra handlingar och beslut har för kollegor, kunder och andra intressenter. Allt vi gör ska linjera med uppförandekoden och vi ska omedelbart agera vid eventuella avvikelser.
Uppförandekoden följs upp löpande som en naturlig del i verksamheten och vi förväntar oss att även våra leverantörer har rutiner för att följa upp dessa bestämmelser och kan vidta åtgärder vid oegentligheter.
I händelse av att en medarbetare eller leverantör frångår dessa principer kommer vi i första hand att föra en dialog med berörda, förutsatt att CRD inte lider väsentlig skada. Vi uppmuntrar alla som har funderingar om denna uppförandekod att kontakta oss.

Andra har också läst