Bakgrundskontroller

Det ska vara enkelt och kostnadseffektivt att anställa nya talanger på ett tryggt, säkert och objektivt sätt – utan att någonsin kompromissa med kvaliteteten.
Genom att kontrollera en kandidats bakgrund på ett respektfullt sätt minskar du riskerna för en felrekrytering och får en transparent relation redan från början. Det tjänar alla på.

Fyra nivåer av bakgrundskontroller

1

Screening

Ger en snabb överblick genom grundläggande kontroller. Passar roller med begränsat ansvar och låg riskprofil.

2

Grund

Inkluderar fördjupade kontroller inom flertalet områden. Passar typiskt sett mellanchefer, konsulter, projektledare och liknande roller inom exempelvis IT, HR, ekonomi, juridik och andra nyckelroller med ett större ansvar och access till skyddsvärd information och andra tillgångar.

3

Utökad

Utgår från grundrapporten, med skillnaden att kontrollen även omfattar närstående (sambo, make eller maka) i tjänster där risker i hushållet bedöma kunna påverka arbetet.

4

Ledning

Passar chefer, styrelseledamöter och andra personer som har ett stort ansvar för ekonomiska och strategiska frågor med god insyn i känslig bolagsinformation. Dessa befattningar har stor påverkan på personal och varumärke, vilket även kan medföra risker vid offentlig granskning. Innefattar även övergripande kontroller i personens närmaste nätverk.

Eventuella riskfaktorer innebär inte per automatik att en kandidat bör diskvalificeras i en rekryteringsprocess. Avvikelserna ska i stället bedömas utifrån hur allvarliga dessa är med hänsyn till befattningen. Eftersom vi värnar om en god kandidatupplevelse under alla delar i rekryteringsprocessen är det viktigt att kandidaten alltid ges möjlighet att förklara avvikelserna.

Utöver ovanstående genomför vi även branschspecifika kontroller. Det kan exempelvis handla om läkare, advokater eller lärare, där vi behöver undersöka förekomst av yrkeslegitimation, disciplinärenden och annan information som är relevant för befattningen.

Hur väljer man nivå på bakgrundskontroller?

Nivån av kontrollen avgörs utifrån befattningen och organisationens behov. Börja med att utgå från vilka befogenheter som rollen har, exempelvis kopplat till ansvar för personal, ekonomi, inköp eller tillgång till känsliga system, projekt och utrymmen.

En sådan bedömning kan med fördel göras på ett övergripande plan över samtliga roller i organisationen redan innan du kommer i gång med kontrollerna, så att du alltid kan känna dig trygga med vilken nivå som gäller, oavsett vilken roll som ska tillsättas i framtiden. Då görs kontrollerna med utgångspunkt från befattningen – inte den enskilda individen.

Om du behöver hjälp med att bedöma nivån för just er organisation
så kan CRD Protection självfallet bistå med detta.

Processen i korthet

CRD Protection tar hänsyn till balansen mellan den personliga integriteten, snabb handläggning och kvalitetssäkrade analyser. Vi har därför samlat ett unikt team med tidigare poliser, beteendevetare, analytiker, försäkringsutredare, riskhanterare och jurister, som med ett professionellt och ödmjukt förhållningssätt tar sig an bakgrundskontroller och utredningar på daglig basis.

Det här är vårt sätt att arbeta.

1. Information

Så tidigt som möjligt i rekryteringsprocessen informeras kandidaten om att det kommer genomföras en bakgrundskontroll i kvalitetssyfte.

2. Beställning

Du beställer enkelt en bakgrundskontroll via kundportalen eller genom att kontakta oss här.

3. Medgivande

CRD Protection informerar kandidaten om processen och inhämtar medgivande för kontrollen.

4. Analys

Vi tar del av all, för den aktuella rekryteringen, relevant information om kandidaten. Detta innefattar all offentligt tillgänglig data om kandidaten som finns registrerad hos ett hundratal svenska myndighetskällor. Till detta kommer kapacitet att tolka digitala spår som personen lämnat på internet, sociala medier eller andra källor.

I särskilda fall och för högre befattningar, kan det även bli aktuellt att syna kandidatens relationer, släktskap och kontaktmönster. Vid behov inhämtas kvalitativ tilläggsinformation. Påfallande ofta görs de viktigaste iakttagelserna först när hela pusslet är lagt och data korskörs mellan källorna

5. Kvalitetssäkring

De preliminära slutsatserna föredras och kvalitetssäkras alltid av ytterligare en säkerhetskonslut med särskild kompetens rörande de riskfaktorer och den befattning ärendet gäller.

6. Återkoppling

Återkopplingen ger en överblick över de olika delområdena och en sammanfattande analys med rekommendation. Syftet är att ge en bekräftelse på att det inte finns några avvikelser. I de fall avvikelser identifieras presenteras en riskbedömning och föreslagna försiktighetsåtgärder.

crdprotection-personalen-viktigaste-tillgångarna

Personalen är en av de viktigaste tillgångarna i verksamheten

Pålitliga och kompetenta medarbetare tar effektivt bort många av de dagliga säkerhetsriskerna, utan att ens tänka på det. Samtidigt som de utvecklas på en personlig nivå så bidrar de också till ökad tillväxt och lönsamhet i bolaget.

Problemet är att det inte alltid fungerar så.

När konkurrensen om en tjänst är hård ökar incitamenten för att inte berätta om sådant som kan ligga en till last.

En hög motivation gör dessutom att detta ofta sker instinktivt och helt omedvetet. Det kan exempelvis handla om kriminella förehavanden, ekonomiska problem eller att någon lyfter fram en utbildning som inte har slutförts fullt ut. Det är sådant som kandidaten kan uppleva som mer eller mindre oskyldiga detaljer, men som utifrån kontexten kan utgöra skillnaden mellan en succévärvning och en felrekrytering med betydande risker.

Snabba fakta om felrekryteringar

  • 13 miljarder kronor. Så mycket kostar felrekryteringar i Sverige varje år, enligt analysföretaget Future Foundation.
  • 300 000-700 000 kronor. Flera undersökningar visar att det är kostnaden för en enskild felrekrytering.
  • Onödig tid. Utöver rent ekonomiska skäl tillkommer all tid som alla inblandade har lagt ned i onödan. Om det även visar sig att personen saknar rätt kompetens riskerar både kundrelationer och leveranser att drabbas.

Hur lång tid tar det att göra bakgrundskontroller?

Vi vet att rekryteringar generellt sett kan ta lång tid och involvera många personer. Därför har vi utvecklat processer, kompetenser och tekniska lösningar för att göra det så enkelt och kostnadseffektivt som möjligt för dig som kund. Det gör att kontrollerna kan levereras inom sju arbetsdagar.