Omvärldsbevakning för att upptäcka riskerna

I det förebyggandet säkerhetsarbetet är det viktigt med en strukturerad informationsinhämtning av hot och risker som kan drabba medarbetare, varumärke och andra skyddsvärda tillgångar.

Vår säkerhetsbaserade omvärldsbevakning är ett effektivt sätt att hantera detta.

Omvärldsbevakning har under en längre tid varit ett populärt sätt för verksamheter att förstå sin omvärld, identifiera trender och bevaka branschkollegor och omnämningar om sig själva i nyhetsmedier.
Samtidigt ser vi ett allt större intresse för omvärldsbevakning ur ett säkerhetsperspektiv, vilket syftar till att så tidigt som möjligt identifiera avvikelser som kan drabba verksamhetskritiska tillgångar.

Bakgrunden till detta är att informationsflödet är större än någonsin och det kan vara svårt att på egen hand urskilja avvikelser i bruset. Det är högst troligt att ni som arbetsgivare, era medarbetare och nyckelpartners regelbundet omnämns i både positiva och kritiska ordalag i sociala medier, på nätforum och i nyhetsmedier – utan att ens känna till det.

Det kan exempelvis handla om hatiska kommentarer, förtal, hotfulla inlägg, planering av demonstrationer och aktioner, exponering av känsliga personuppgifter, uppvigling till brott och att enskilda medarbetare hängs ut som klandervärda i sitt yrkesutövande.

Utöver att den här typen av inlägg riskerar att påverka varumärket, vilket i sig är allvarligt och kan påverka er kriskommunikation, så finns viktiga aspekter att ta hänsyn till ur ett säkerhetsperspektiv. Framför allt eftersom dessa omnämningar kan påverka risksituationen både för enskilda individer och organisationen som helhet.

Genom en systematisk omvärldsbevakning kan avvikelser snabbt hanteras i en hot- och riskbedömning, så att ni kan omhänderta risken på ett strukturerat sätt i ett tidigt skede och öka tryggheten i organisationen.

CRD Protection har ett effektivt koncept som bygger på löpande utvärdering av både automatiska och manuella kontroller, bland annat genom myndighetsscreening och AI-bevakning av sociala medier

Tre fördelar med CRD Protections omvärldsbevakning

1.

Enkelt.

Smarta verktyg och processer till ett fast pris varje månad för både stora och små verksamheter. Ni kan komma i gång med omvärldsbevakningen inom ett dygn om så önskas.

2.

Professionellt.

Specialistkompetenser inom analys och underrättelser från bland annat Polismyndigheten, Försvarsmakten, mediesektorn och försäkrings- och finansbranschen.

3.

Mervärden.

Möjlighet att lägga in omvärldsbevakningen i ett helhetspaket med andra värdeskapande tjänster. Exempelvis säkerhetsledning, bakgrundskontroller, utbildningar och visselblåsartjänst .

Så kommer ni igång

  1. Konfigurering. Med utgångspunkt från organisationens allmänna hotbild och skyddsvärda tillgångar (som nyckelpersoner, adresser, organisationsnummer, varumärken mm) görs en uppsättning och utvärdering av relevanta söksträngar och rapportstruktur.
  2. Insamling/monitorering. För en effektiv omvärldsbevakning arbetar vi parallellt med både automatiska och manuella kontroller, både i öppna källor på nätet och i omfattande databaser som på olika sätt överlappar varandra.
  3. Analys av avvikelser. Automatiserad AI-baserad sentimentanalys som kompletteras med regelbundna manuella analyser av informationen.
  4. Rapportering. Avvikelser bedöms och sammanställs i en rapport på regelbunden basis. Självfallet meddelar vi också omedelbart när vi får kännedom om allvarliga avvikelser. Rapporten innehåller en summering av perioden med analys och rekommendation på åtgärder.

Andra har också läst