Helhetslösningar för
en tryggare butik

Handeln är en av de mest utsatta branscherna när det kommer till hotfulla situationer och det stjäls något i en butik var femtonde sekund.

CRD Protection kan erbjuda en kostnadseffektiv helhetslösning för att hantera riskerna.

Förutom att handeln är en av de mest utsatta branscherna när det kommer till hotfulla situationer och att det stjäls något i en butik var femtonde sekund, vilket motsvarar stölder för sex miljarder kronor årligen, så har antalet butiksrån mer än fördubblats under de senaste 20 åren.

Vi har goda kunskaper om utmaningarna inom handeln och kan erbjuda en helhetslösning för att hantera riskerna.

Handeln står inför stora säkerhetsutmaningar och alla som arbetar i butik brukar förr eller senare komma i kontakt med brottslighet. I Svensk Handels Trygghetsbarometser som genomförs varje kvartal svarar merparten av butikerna att de någon gång under året har drabbats av någon form av brott, vilket leder till att ungefär var tredje handlare har svårt att behålla eller rekrytera personal.

Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivaren på ett systematiskt sätt ska ”planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Han ska utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta”.

Det är också arbetsgivarens ansvar att se till att alla anställda har kunskap om hur de ska agera före, under och efter exempelvis ett rån eller hot om våld, och att ha beredskap för krishantering om något skulle inträffa.

Handelns investeringar i säkerhetshöjande åtgärder har ökat under de senaste åren, men frågan är vad just din butik har för rutiner inom säkerhetsarbetet? Om du inte har några, eller känner att det finns förbättringspotential, så är du långt ifrån ensam.

Samtidigt handlar det här om mycket mer än regelefterlevnad. Det är i grunden en fråga om att vara en attraktiv arbetsgivare och att ge förutsättningarna för medarbetarna till en så säker och trygg arbetsdag som möjligt, vilket i sin tur leder till konkurrensfördelar och konkret affärsnytta.

Vi vet att en sådan tillvaro sällan kan lösas med en enskild produkt eller tjänst. Därför arbetar vi nära våra kunder för att bygga upp en förståelse för era specifika förutsättningar så att ni får precis det ni behöver för att täppa till era säkerhetsluckor – varken mer eller mindre.

Nedan har vi listat några av de mest efterfrågade tjänsterna inom butik och handel. Dessa kan antingen erbjudas separat eller i en kostnadseffektiv helhetslösning.

Våra mest efterfrågade tjänster för handeln

Nedan har vi listat några av de mest efterfrågade tjänsterna inom butik och handel. Dessa kan antingen erbjudas separat eller i en kostnadseffektiv helhetslösning.

1. Säkerhetsgenomgång

Granskning och rekommendation på åtgärder, i första hand genom platsbesök, intervjuer och dokumentstudie. Det kan exempelvis handla om att uppdatera alternativt upprätta säkerhetsplaner, policys, krisplaner och andra riktlinjer.

2. Säkerhetsledning

Direktnummer till kundansvarig specialist (säkerhetschef eller motsvarande) för rådgivning och åtgärder. Möjlighet till interimslösningar på arbetsplatsen vid behov.

3. Bakgrundskontroller

Hela 15 procent av svinnet i butiker beror på interna stölder, enligt Svensk Handel. Samtidigt visar undersökningar att en felrekrytering kan kosta mellan 300 000 och 700 000 kronor. Det har lett till en stor acceptans för bakgrundskontroller i olika nivåer vid rekryteringar.

4. Visselblåsartjänst

Ju tidigare företaget kan fånga upp och agera på signaler om oegentligheter, desto snabbare kan bedrägerier, intressekonflikter och andra oönskade beteenden hanteras som annars riskerar att allvarligt skada företagets ekonomi och varumärke. Den 17 december 2021 infördes en ny lag som gör att företag med fler än 50 anställda måste ha ett system för detta.

5. Omvärldsbevakning

En allt vanligare metod för att snabbt få information om händelser eller skeenden som ur ett säkerhetsperspektiv kan drabba företagets medarbetare, varumärke eller andra skyddsvärda tillgångar, så att ni kan ligga steget före och vidta åtgärder.

6. Medarbetarundersökningar

För att skapa en tryggare vardag för medarbetarna behöver vi kontinuerligt mäta vilka områden som företaget behöver prioritera. Därför gör vi regelbundna undersökningar av arbetsmiljön som kopplas till trygghets- och säkerhetsfrågor.

Fotnot: Statistiken om brott i butik kommer från Svensk Handels undersökningar.

Tryggare handel - extratjänster

Extratjänster för handel

Det kan exempelvis handla om:

  • Utbildningar/workshops inom Trygga butiken – så agerar du före, under och efter rån och andra våldsamma situationer. Vi erbjuder även utbildningar inom hot- och konflikthantering och allmän säkerhetsmedvetenhet.
  • Stöd i att upprätta polisanmälningar vid brottslighet i butiken.
  • Utredningar av intressekonflikter eller extern/intern brottslighet.
  • Bakgrundskontroller av leverantörer för att säkerställa regelefterlevnad och omdöme.
  • Analys av krisledningsförmåga, planer och övningar om det värsta skulle inträffa.
  • Kontinuitetsplanering för att öka beredskapen och minska riskerna med anledning av avbrott efter oönskade händelser.

Vad säger
våra kunder ?

Kundcase: LF Norrbotten tar hjälp av CRD att utreda försäkringsbrott

Varje år begås försäkringsbedrägerier för miljardtals kronor i Sverige, vilket riskerar att drabba ärliga kunder genom höjda premier. Försäkringsbranschen arbetar därför aktivt för att förebygga och utreda dessa ärenden – bland annat med hjälp av CRD Protection....

Kundcase: VK Media

70 procent av journalisterna har utsatts för förolämpning och nästan var fjärde har hotats under de senaste tre åren, enligt en undersökning från Svenska journalistförbundet. VK Media, som driver flera nyhetsmedier i norra Sverige, ser allvarligt på situationen...

Kundcase: Ökad kundnytta med effektiva bakgrundskontroller

Värdeskapande insatser inom HR, rekrytering och utbildning står i fokus för Kompetenslaget. När bolaget för en tid sedan ville stärka sitt erbjudande inom rekryteringar hade de därför ett behov av att kunna erbjuda högkvalitativa bakgrundskontroller för att öka...

Andra har också läst