Utbildning
Hantering av hot och våld på arbetsplatsen

Utbildningen hantering av hot och våld på arbetsplatsen syftar till att öka förmågan att arbeta säkert med personer eller i situationer som medför risk för hot och våld.

CRD:s utbildningskoncept utgår från deltagarnas specifika yrkessituation och syftar till att öka förmågan att arbeta säkert med personer eller i situationer som medför risk för hot och våld. Genom kunskap om hur hot och risker kan förutses skapas förutsättningar för att planera sitt agerande så att risken att något inträffar kraftigt reduceras. Deltagarna får lära sig taktiskt uppträdande enligt beprövad metodik för att nyttja den fysiska miljön till sin fördel och alltid sträva efter att ha handlingsalternativ om något händer. Mental förberedelse för hotfulla situationer hanteras ingående med syfte att varje deltagare ska få egna verktyg att förbereda sig och hantera stressen vid en potentiellt hotfull situation.

Innehåll

  • Teori och praktik: teori och praktik varvas och bygger på vetenskap och väl beprövad erfarenhet. Fördelningen mellan teori och praktik bestäms utifrån respektive verksamhets förutsättningar. Deltagarna får kunskap om hur de själva kan göra en konkret risk- och hotbildsanalys för att bedöma eventuella risker i den fysiska arbetsmiljön och inför mötet med kunder/klienter. Genom övning och teori lär sig deltagaren hur man förhåller sig till den fysiska miljön och nyttjar den till sin fördel vid potentiellt hotfulla situationer.
  • Översyn av lokaler: utbildningen kan kombineras med en översyn av lokaler där CRD:s specialister ger förslag på eventuella förändringar ur säkerhetssynpunkt. CRD kan även erbjuda konsultering för att hantera följderna av hot- och våldssituationer.
  • Juridik: grundläggande juridik kopplat till hot och våld, exempelvis ansvarsfrihetsgrunder och skydd för den enskilde.
  • Mental förberedelse: introduktion till mental förberedelse på kort- och lång sikt samt efterarbete i samband med hot och våldssituationer.

Upplägg

Utbildningen ges på plats eller som webbaserad under en hel- eller halvdag och anpassas efter deltagarnas befintliga kunskap och verksamhetens behov.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Möjlighet till fördjupning

Möjlighet finns till verksamhetsanpassade fördjupningsutbildningar där kunskapen och färdigheten förstärks ytterligare. Dessutom kan vi erbjuda kontinuerlig stöttning via seminarier där deltagarnas egna erfarenheter används för stötta ett ständigt lärande i vardagen.

 

Andra har också läst