En vanlig fråga vi får, rörande visselblåsartjänsten, handlar om hur vi värnar om visselblåsarens anonymitet. Peter Angerbjörn, expert inom visselblåsarjuridik, beskriver hur vi på CRD skyddar visselblåsarens anonymitet, vilket innefattar flera nivåer.

I det följande utgår vi från att det rör sig om en anmälan som kommer in genom den digitala rapporteringskanalen:

1. Anmälan upprättas och skickas in utan att anmälaren behöver lämna några kontaktuppgifter eller andra uppgifter om sig själv.

2. Återkoppling och dialog med anmälaren kan trots detta ske genom att vederbörande erhållit ett slumpmässigt genererat användarnamn och lösenord för inloggning i visselblåsarportalen.

3. För att ytterligare stärka anonymiteten är den databas som anmälan registreras i skräddarsydd för att inte spara några ip-nummer eller andra tekniska spår kopplat till anmälaren. Det är alltså omöjligt för CRD att spåra eller komma i kontakt med anmälaren (annat än genom visselblåsarportalen), till och med i en nödsituation.

4. All bevisning som anmälaren laddar upp i portalen (eller tillhandahåller på annat sätt) rensas både genom automatiska och manuella processer på så kallad metadata innan den tillhandahålls uppdragsgivaren.

5. I syfte att inte riskera att anmälaren indirekt identifieras genom de uppgifter den lämnar och genom språkliga kännetecken, tillämpar CRD den rutinen att endast CRD:s behöriga handläggare i ärendet får kommunicera direkt och i realtid med anmälaren.

6. Dokument eller texter som anmälaren författat analyseras av CRD i anonymitetshänseende och genomgår vid behov anonymiseringsåtgärder innan de vidarebefordras till uppdragsgivaren.

7. Inte sällan väljer anmälare, som inledningsvis valt att vara anonyma, att boka ett videomöte, träffa eller ringa CRD:s personliga ärendehandläggare. I dessa lägen är det CRD:s praxis att låta anmälaren själv få styra om något av det som framkommer om personen (t ex ålder och kön) också får avslöjas för uppdragsgivaren. I osäkra fall tillämpas en restriktiv hållning.

8. CRD väljer vidare i kontakten med anmälaren att vara tydlig med definitionen av anonymitetsbegreppet och dess olika nyanser och vara lyhörd för vederbörandes önskemål:
a) Anonymitet gentemot samtliga, d v s CRD:s personliga handläggare, uppdragsgivarens ledamöter i visselblåsarfunktionen, samt uppdragsgivarens övriga medarbetare.
b) Anonymitet gentemot uppdragsgivaren, men inte gentemot CRD:s personliga handläggare.
c)Anonymitet gentemot uppdragsgivaren i stort, men inte gentemot CRD:s handläggare och uppdragsgivarens ledamöter i visselblåsarfunktionen?

9. Avslutningsvis uppstår ibland återvändsgränder i en utredning där ett genombrott i utredningen kan vara avhängigt att indirekta uppgifter om anmälaren avslöjas. I dessa situationer är det CRD:s bedömning att visselblåsarlagstiftningens ändamål bäst helgas genom att låta anmälaren själv få insyn i avvägningen och själv fatta beslutet om vilka risker gällande anonymiteten denne är beredd att ta.

Sammanfattningsvis tar vi anonymitetsfrågan på allvar. Har du frågor rörande anonymitet – välkommen att kontakta oss här.

Läs om lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar missförhållanden här.