Säkerhetstjänster

CRD Protection är en helhetsleverantör av säkerhetslösningar till företag, myndigheter och privatpersoner där vi, förutom våra produkter, tillhandahåller säkerhetsrådgivning inom ett flertal tjänsteområden. Våra säkerhetskonsulter besitter unik kompetens med bakgrund från myndigheter med säkerhetsarbete som främsta arbetsuppgift samt utredningskompetens från både försäkring- och finansbranschen.

Vår vision är att skapa ett tryggare samhälle. I nära samarbete med våra kunder levererar vi verksamhetsanpassade säkerhetslösningar som bidrar till en tryggare och säkrare arbetsmiljö. Med en täckning från Umeå i norr till Stockholm i söder kan vi erbjuda en unik lokalkännedom med korta ledtider och ert behov i fokus.

Vi erbjuder
$

Utbildning

$

Utredning

$

Spaning

$

Personsäkerhet

$

Bakgrundskontroller & säkerhetsprövning

$

Krisberedskap & kontinuitetshantering

$

Säkerhetsledning

$

Analys

$

Revision

Utbildning
– Skapa en trygg och säker arbetsmiljö

Vi erbjuder företagsanpassade säkerhetsutbildningar inom ett flertal ämnesområden med syfte att skapa en trygg och säker arbetsplats. Vi tillhandahåller erfarna utbildare med bakgrund från myndigheter med säkerhetsarbete som främsta arbetsuppgift. Detta inkluderar bland annat tidigare anställda poliser med bred kompetens och gedigen utbildning i personskydd, konflikthantering, samtalstekniker och självskydd.

Läs mer...

Kundbemötande och konfliktpsykologi

Med fokus på det kommunikativa förhållningssättet och beteenden skapar vi en förståelse för konflikthantering ur varje enskild deltagares perspektiv. Utbildningen i kundbemötande och konfliktpsykologi kräver ingen förkunskap och rekommenderas till alla som regelbundet bemöter människor i sitt dagliga arbete och riskeras att utsättas för hot eller våld.

Pågående dödligt våld (PDV)

PDV är en förkortning på – Pågående dödligt våld. En situation med pågående dödligt våld utvecklas väldigt snabbt och sker oftast utan någon direkt förvarning. Tillvägagångssättet är ofta väldigt våldsamt med skjutvapen, stickvapen eller andra tillhyggen. I händelse av ett angrepp är det oerhört viktigt att du reagerar och agerar på ett korrekt sätt för att öka dina chanser att komma undan attacken. I vår PDV-utbildning tränas människor att hantera situationer där en eller flera gärningsmän utövar väpnat våld på en skola, arbetsplats eller allmän plats.

Säkerhetsutbildning för arbete i riskområden (Hostile Environment Training)

CRD erbjuder utbildning för journalister eller annan personal som i sin yrkesutövning genomför uppdrag i miljöer som kan innebära hög risk för hot eller våld. Utbildningen innehåller såväl teoretiska genomgångar som praktiska övningsmoment med verklighetstrogna scenarion. Vi kan erbjuda unika utbildningsmiljöer och övningsområden som kan anpassas efter ert specifika behov och önskemål. Våra instruktörer har lång erfarenhet av skarpt arbete i högriskmiljöer, både nationellt och internationellt.

Kundanpassade säkerhetsutbildningar

Har ni ett specifikt utbildningsbehov? Huvuddelen av våra utbildningar är utformade i samarbete med våra kunder och anpassade efter deras specifika behov.

Kontakta gärna oss så berättar vi mer.

För mer information

Utredning

Intern brottslighet – Bedriv internutredningar objektivt, effektivt och rättssäkert

Många företag lägger idag stora resurser på skalskydd och kontrollrutiner som ska skydda verksamheten från yttre angrepp. Något som är lätt att glömma bort är incidenter och den interna brottsligheten – exempelvis stölder, bedrägerier, korruption och förskingringar. Intern brottslighet kan orsaka stora skador på både kort och lång sikt och kan dessutom vara svårt att hantera på ett korrekt sätt.

Vid misstanke om intern brottslighet är det angeläget att agera snabbt genom att starta en internutredning i syfte att säkra bevis. Detta ställer höga krav på att den interna utredningen sker professionellt och att internutredningen är korrekt i sitt utförande. Kvaliteten på utredningsunderlaget som ska ligga till grund för Polismyndighetens bedömning om att inleda förundersökning eller ej är i sammanhanget viktig för att öka möjligheterna till fortsatt utredning och eventuella framtida skadestånd.

Läs mer...

Vid en misstanke om att er verksamhet är eller har varit utsatt för intern brottslighet kan det inledningsvis vara svårt att avgöra om det inträffade är brottsligt eller ej. Våra utredare har vana från att göra objektiva straffrättsliga analyser och bedömningar och därför kan ni känna er trygga med att få professionell vägledning och råd kring hur er situation kan hanteras. Det är även angeläget ur ett arbetsrättsligt perspektiv att en internutredning följer en tydlig struktur där dokument granskas, information sammanställs och analyser av material genomförs.

Våra utredare kan även hjälpa er med att utbilda nyckelpersoner inom er verksamhet kring vilka förebyggande åtgärder man kan vidta för att minska risken för att bli utsatt för intern brottslighet.

CRD Protection har bred erfarenhet av att genomföra utredningar av olika slag inom både privat och offentlig sektor.  Vi hjälper er att utreda, hantera och förebygga oegentligheter mot företag eller person. Det kan exempelvis handla om att utreda misstanke om intern brottslighet eller frånsteg från företagets riktlinjer och policys. Vi arbetar efter beprövade utredningsmetodiker och anpassar arbetet efter ert specifika behov. Våra utredningar ger er bättre förutsättningar för att utreda huruvida det finns juridiskt underlag för en fortsatt process samt ökar chanserna att ärendet lämnas över till en åklagare.

Utredning av oklara försäkringsfall

Försäkringsbedrägerier kostar uppskattningsvis försäkringsbolagen mellan 3 – 6 miljarder kronor/år och bekostas i slutändan av den enskilde konsumenten. Rådande ekonomiska läge talar för att vi kommer att se en ökning av bedrägeribrotten i allmänhet och försäkringsbedrägerierna i synnerhet.

CRD Protection har gedigen erfarenhet av att utreda försäkringsbedrägerier och har goda kunskaper i försäkringsjuridiken kopplat till utredningsverksamheten. Vi hjälper er att utreda, hantera och vid behov förebygga försäkringsbedrägerier eller utreda komplicerade och oklara försäkringsfall. Vi har i dagsläget samarbetsavtal med ett flertal av landets största försäkringsbolag.

Brandorsaksutredningar

Bränder i fastigheter såsom privatbostäder och kommersiella fastigheter är ekonomiskt kostsamma och kräver specialistkompetens för att utredas. Likaså ser vi en ökande trend gällande fordonsbränder där en stor andel misstänks vara anlagda. Ofta är dessa bränder sammankopplade med en försäkringsgivare vilket gör CRD Protections kompetenser unika då vi även har mångårig erfarenhet av att utreda oklara försäkringsfall.

CRD Protection kan tillhandahålla specialistkompetens, utbildad av NFC, (Nationellt Forensiskt Centrum) och är medlem i NAFI (Nordic Association of Fire Investigators) för att utreda bränder i fastigheter och fordon i syfte att så långt det är möjligt utreda orsaken till branden.

 

För mer information

Spaning

Spaning syftar primärt till informationsinhämtning genom att personellt eller tekniskt observera en person eller en plats för att dokumentera händelser, kontakter, tider, föremål och exempelvis rörelsemönster. En operativ spaningsinsats används för att bl.a. säkra bevis vid brott, säkra bevisning vid civila oegentligheter, lokalisera föremål eller personer, verifiera uppgifter, kontrollera trovärdighet i en lämnad uppgift etc.

Läs mer...

Spaning kan också vara en del i ett personsäkerhetsarbete under en pågående hotbildsanalys genom att bedriva skyddsspaning riktad mot motparten. Vi kan därigenom värdera hotbilden och säkra eventuell bevisning om brottsligt uppsåt kan konstateras.

CRD Protection bedriver alltid sin spaning med stor diskretion och med strikt sekretess. CRD Protections konsulter har lång erfarenhet från avancerad och teknisk spaning och har goda resurser att behålla kontrollen och inhämta information med minimal risk för upptäckt.

CRD Protection åtar sig spaningsuppdrag såväl i Stockholm som över hela Sverige samt i Norge, Finland, Danmark, Europa och även internationellt – inget uppdrag är för komplicerat för oss.

För mer information

Personsäkerhet

Personsäkerhet är ett brett område och kan i generella termer omfatta allt ifrån olyckor, arbetsmiljö till hot och våld m.m.

CRD Protections arbete syftar i första hand till att trygga individens säkerhet genom att förebygga och förhindra angrepp. Vi nyttjar vår utrednings- och spaningsverksamhet samt kunskaper inom krishantering för att uppdragsgivarens tillvaro ska påverkas så lite som möjligt.

Läs mer...

CRD Protection använder bl.a. överflyttad hotbild som metod vilket innebär att våra konsulter tar en aktiv roll i medlingen för att flytta motpartens fokus från uppdragsgivaren.

Vi bedriver även dold eller synlig spaning beroende på vilket mål som vill uppnås. Detta för att utreda och värdera hotbilden samtidigt som bevis säkras och information inhämtas.

För mer information

Bakgrundskontroller och säkerhetsprövning

Minimera era risker vid rekrytering, företagsförvärv eller andra affärssamarbeten. Vi hjälper er genom hela processen.

Bakgrundskontroller vid rekrytering och bemanning

Att rekrytera fel kan vara kostsamt och skada det egna varumärket. Vi kan bistå med att säkra er rekryteringsprocess och minimera riskerna som en rekrytering kan innebära. Genom noggranna och oberoende kontroller som utgår ifrån fakta kan vi hjälpa er att kvalitetssäkra era framtida kollegor. Vi erbjuder tre olika nivåer av bakgrundskontroller som alla är anpassade efter den tjänst eller befattning som skall tillsättas. Samtliga av våra bakrundskontroller belyser såväl ekonomiska som juridiska aspekter av den aktuella kandidaten och ger er ett bredare beslutsunderlag vid en anställning. Tillsammans kvalitetssäkrar vi er personal och effektiviserar rekryteringsprocessen med reducerade kostnader och minimerade risker som följd.

Läs mer...

Bas – Kan med fördel användas på alla befattningar och omfattar:

  • Verifiering av namn och personnummer
  • Folkbokföringsinformation
  • Personlig ekonomi. Ekonomisk historik, betalningsanmärkningar samt skuldsaldo hos Kronofogden.
  • Rättslig information. Information om såväl lagöverträdelser (brottsmål) som civilrättsliga mål (tvister etc.)
  • Bedömning. Våra analytiker genomför en analys av underlaget och identifiering av eventuella riskfaktorer

Utökad – Används för befattningar med budget- eller personalansvar som exempelvis chefsbefattningar, specialister och konsulter. Förutom en baskontroll omfattar den utökade bakgrundskontrollen även:

  • Negativ publicitet samt självexponering i traditionell- och social media, bloggar m.m.
  • Bolagsengagemang och ägarintressen samt en kontroll om personen har väsentliga intressen i aktiebolag.
  • Nätverksanalys

Fördjupad – En bakgrundskontroll som används för ledande befattningshavare som exempelvis styrelse, VD, COO, CFO m.fl. Bakgrundskontrollen utformas i dialog med kunden. 

Tredjepartskontroller vid företagsförvärv eller affärssamarbeten

En tredjepartskontroll kan ge värdefull information och användas som ett beslutsunderlag vid avtalsingående eller samarbeten med kunder, underleverantörer eller andra samarbetspartners. Utredningen kan anpassas efter era specifika önskemål och omfatta allt ifrån enskilda nyckelpersoner till hela företagsledningar. Allt för att skydda ert varumärke och minimera risker. 

Säkerhetsprövning och säkerhetsprövningsintervjuer

Oavsett om er verksamhet hanterar information som är av betydelse för Sveriges säkerhet och därmed lyder under Säkerhetsskyddslagen eller på annat sätt hanterar skyddsvärd information så rekommenderar vi att ni genomför en säkerhetsprövningsintervju i samband med rekrytering. Denna kan med fördel även genomföras på redan anställd personal.

Säkerhetsprövning handlar i grunden om personalsäkerhet med syfte att förebygga att personer som inte är pålitliga utifrån en säkerhetssynpunkt deltar i verksamhet där de kan få tillgång till säkerhetskyddsklassificerade uppgifter eller i en verksamhet som av någon annan anledning är säkerhetskänslig.

En säkerhetsprövning ska genomföras innan en person deltar i säkerhetskänslig verksamhet. Syftet med prövningen är att klarlägga om personen i fråga kan antas vara lojal med de intressen som ska skyddas och i övrigt pålitlig ur säkerhetssynpunkt. Ytterligare ett syfte med säkerhetsprövningen är att utreda eventuella sårbarheter som skulle kunna göra att personen hamnar i en utsatt situation och därmed blir sårbar för yttre påtryckningar.

CRD Protection har lång erfarenhet av att genomföra säkerhetsprövningar och kan bistå er med både säkerhetsprövningsintervju och en samlad bedömning av personen ur säkerhetssynpunkt.

Även om er verksamhet inte faller under säkerhetsskyddslagen så kanske ni har egna identifierade skyddsvärden som är viktiga att skydda?. En säkerhetsprövningsintervju kan därmed vara ett värdefullt och effektfullt verktyg för att värna om sina skyddsvärden och bedriva ett proaktivt säkerhetsarbete.

För mer information

Krisberedskap och kontinuitetshantering

– Vi hjälper er att skapa en redundant och motståndskraftig organisation

Är er organisation förberedd på att hantera det oväntade? Behöver ni utveckla er krishanteringsförmåga och skapa en redundant verksamhet som kan hantera oönskade händelser innan de utvecklas till en belastning. CRD Protection bistår både offentliga och privata verksamheter i att förebygga hot och upprätthålla kritiska funktioner, både vid höjd beredskap och allvarliga incidenter. 

Läs mer...

Krisplan

Vi kan bistå er med att stärka den organisatoriska förmågan att hantera en kris, både före, under och efter en inträffad händelse. Tillsammans skapar vi verksamhetsanpassade rutiner och tillser att krisorganisationen övas och testas på regelbunden basis. Vi betraktar en god krishanteringsförmåga som en konkurrensfördel och något som både skapar och inger förtroende. Ett synsätt som genomsyrar hela vår arbetsprocess. Genom ett proaktivt arbete kan vi tillsamman med er skapa en motståndskraftig organisation med målet att upprätthålla verksamheten oavsett inträffad händelse. CRD Protection kan, vid behov, även granska befintliga krisplaner och andra nödlägesrutiner för att identifiera eventuella förbättringsåtgärder. 

Krisledningsövningar

Vi genomför verksamhetsanpassade krisövningar utifrån befintliga krisplaner och nödlägesberedskap. Krisövningar är ett verktyg för att testa, utveckla och fördjupa kunskapen om krisledning inom organisationen och skapar ofta en trygghet i den egna förmågan att hantera en oönskad händelse.

CRD Protection kan erbjuda en helhetslösning där vi skapar och utformar ett kundanpassat scenario som krisledningsorganisationen därefter testas och övas utifrån. Efter övningen genomförs en utvärdering där vi identifierar eventuella förbättringsområden och lämnar framtida rekommendationer. 

Kontinuitetsplanering

Kontinuitetsplanering, även kallat Business Continuity Plans eller Disaster Recovery Plans, kan beskrivas som förmågan och beredskapen för att hantera oförutsedda avbrott och garantera verksamhetens kontinuitet. Syftet med en kontinuitetsplan är att skapa dokumenterade och funktionella metoder för att återskapa kontroll vid oförutsedda verksamhetsavbrott och möjliggöra en kontrollerad återställning till normal verksamhet efter ett avbrott. Detta för att minimera negativa konsekvenser för företaget.

Som en del i kontinuitetsplaneringen identifierar vi era verksamhetskritiska processer och skapar anpassade kontinuitetsplaner för att hantera olika typer av störningar som potentiellt skulle kunna leda till en kris för verksamheten.

För mer information

Säkerhetsledning

– Grunden för en säker och effektiv verksamhet

Saknar ni en intern säkerhetsavdelning, säkerhetschef, säkerhetssamordnare eller en funktion med säkerhetsansvar?

Vi kan erbjuda flexibla och kostnadseffektiva lösningar anpassade efter ert unika behov och de krav som ställs på er verksamhet. Med vårt konsultteam, bestående av seniora säkerhetskonsulter och specialister, kan vi ta ett helhetsgrepp för ert strategiska och operativa säkerhetsarbete.

Läs mer...

Som en strategisk säkerhetspartner kan vi utforma både helhetslösningar och riktade insatser anpassade för er organisations behov. Vi har även möjlighet att erbjuda säkerhetschefskompetens på konsultbasis eller som en tillfällig interimslösning.

För mer information

Analys

– Identifiera era risker, hot och sårbarheter

Våra analytiker kan bistå med risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) i syfte att identifiera risker, hot och sårbarheter som kan påverka er verksamhet. Riskanalysen kan utföras som en fristående analys eller som en del av ert företags övergripande riskanalysarbete. I riskanalysen tillser vi att ni får en lägesbild över skyddsvärda processer, system och verksamheter samt förslag på riskreducerande åtgärder.

Läs mer...

En risk- och sårbarhetsanalys kan vara ett värdefullt verktyg för att skapa riskbaserat beslutsunderlag och säkerställa efterlevnad av standarder och lagstiftning.

För mer information

Revision

– Oberoende granskning som skapar affärsvärde

Med våra revisionstjänster kan vi på ett oberoende sätt analysera och ganska befintlig status på ert organisatoriska säkerhetsarbete samt presentera kostnadseffektiva åtgärdsrekommendationer för att höja er lägsta nivå inom säkerhetsrelaterade frågor.

Läs mer...

Mer text kommer.

För mer information