Analys

– Identifiera era risker, hot och sårbarheter

Våra analytiker kan bistå med risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) i syfte att identifiera risker, hot och sårbarheter som kan påverka er verksamhet. Riskanalysen kan utföras som en fristående analys eller som en del av ert företags övergripande riskanalysarbete. I riskanalysen tillser vi att ni får en lägesbild över skyddsvärda processer, system och verksamheter samt förslag på riskreducerande åtgärder.

En risk- och sårbarhetsanalys kan vara ett värdefullt verktyg för att skapa riskbaserat beslutsunderlag och säkerställa efterlevnad av standarder och lagstiftning.

För mer information