Utredning

Intern brottslighet – Bedriv internutredningar objektivt, effektivt och rättssäkert

Många företag lägger idag stora resurser på skalskydd och kontrollrutiner som ska skydda verksamheten från yttre angrepp. Något som är lätt att glömma bort är incidenter och den interna brottsligheten – exempelvis stölder, bedrägerier, korruption och förskingringar. Intern brottslighet kan orsaka stora skador på både kort och lång sikt och kan dessutom vara svårt att hantera på ett korrekt sätt.

Vid misstanke om intern brottslighet är det angeläget att agera snabbt genom att starta en internutredning i syfte att säkra bevis. Detta ställer höga krav på att den interna utredningen sker professionellt och att internutredningen är korrekt i sitt utförande. Kvaliteten på utredningsunderlaget som ska ligga till grund för Polismyndighetens bedömning om att inleda förundersökning eller ej är i sammanhanget viktig för att öka möjligheterna till fortsatt utredning och eventuella framtida skadestånd.

Vid en misstanke om att er verksamhet är eller har varit utsatt för intern brottslighet kan det inledningsvis vara svårt att avgöra om det inträffade är brottsligt eller ej. Våra utredare har vana från att göra objektiva straffrättsliga analyser och bedömningar och därför kan ni känna er trygga med att få professionell vägledning och råd kring hur er situation kan hanteras. Det är även angeläget ur ett arbetsrättsligt perspektiv att en internutredning följer en tydlig struktur där dokument granskas, information sammanställs och analyser av material genomförs.

Våra utredare kan även hjälpa er med att utbilda nyckelpersoner inom er verksamhet kring vilka förebyggande åtgärder man kan vidta för att minska risken för att bli utsatt för intern brottslighet.

CRD Protection har bred erfarenhet av att genomföra utredningar av olika slag inom både privat och offentlig sektor.  Vi hjälper er att utreda, hantera och förebygga oegentligheter mot företag eller person. Det kan exempelvis handla om att utreda misstanke om intern brottslighet eller frånsteg från företagets riktlinjer och policys. Vi arbetar efter beprövade utredningsmetodiker och anpassar arbetet efter ert specifika behov. Våra utredningar ger er bättre förutsättningar för att utreda huruvida det finns juridiskt underlag för en fortsatt process samt ökar chanserna att ärendet lämnas över till en åklagare.

Utredning av oklara försäkringsfall

Försäkringsbedrägerier kostar uppskattningsvis försäkringsbolagen mellan 3 – 6 miljarder kronor/år och bekostas i slutändan av den enskilde konsumenten. Rådande ekonomiska läge talar för att vi kommer att se en ökning av bedrägeribrotten i allmänhet och försäkringsbedrägerierna i synnerhet.

CRD Protection har gedigen erfarenhet av att utreda försäkringsbedrägerier och har goda kunskaper i försäkringsjuridiken kopplat till utredningsverksamheten. Vi hjälper er att utreda, hantera och vid behov förebygga försäkringsbedrägerier eller utreda komplicerade och oklara försäkringsfall. Vi har i dagsläget samarbetsavtal med ett flertal av landets största försäkringsbolag.

Brandorsaksutredningar

Bränder i fastigheter såsom privatbostäder och kommersiella fastigheter är ekonomiskt kostsamma och kräver specialistkompetens för att utredas. Likaså ser vi en ökande trend gällande fordonsbränder där en stor andel misstänks vara anlagda. Ofta är dessa bränder sammankopplade med en försäkringsgivare vilket gör CRD Protections kompetenser unika då vi även har mångårig erfarenhet av att utreda oklara försäkringsfall.

CRD Protection kan tillhandahålla specialistkompetens, utbildad av NFC, (Nationellt Forensiskt Centrum) och är medlem i NAFI (Nordic Association of Fire Investigators) för att utreda bränder i fastigheter och fordon i syfte att så långt det är möjligt utreda orsaken till branden.

 

För mer information