Krisberedskap och kontinuitetshantering

– Vi hjälper er att skapa en redundant och motståndskraftig organisation

Är er organisation förberedd på att hantera det oväntade? Behöver ni utveckla er krishanteringsförmåga och skapa en redundant verksamhet som kan hantera oönskade händelser innan de utvecklas till en belastning. CRD Protection bistår både offentliga och privata verksamheter i att förebygga hot och upprätthålla kritiska funktioner, både vid höjd beredskap och allvarliga incidenter.

Krisplan

Vi kan bistå er med att stärka den organisatoriska förmågan att hantera en kris, både före, under och efter en inträffad händelse. Tillsammans skapar vi verksamhetsanpassade rutiner och tillser att krisorganisationen övas och testas på regelbunden basis. Vi betraktar en god krishanteringsförmåga som en konkurrensfördel och något som både skapar och inger förtroende. Ett synsätt som genomsyrar hela vår arbetsprocess. Genom ett proaktivt arbete kan vi tillsamman med er skapa en motståndskraftig organisation med målet att upprätthålla verksamheten oavsett inträffad händelse. CRD Protection kan, vid behov, även granska befintliga krisplaner och andra nödlägesrutiner för att identifiera eventuella förbättringsåtgärder.

Krisledningsövningar

Vi genomför verksamhetsanpassade krisövningar utifrån befintliga krisplaner och nödlägesberedskap. Krisövningar är ett verktyg för att testa, utveckla och fördjupa kunskapen om krisledning inom organisationen och skapar ofta en trygghet i den egna förmågan att hantera en oönskad händelse.

CRD Protection kan erbjuda en helhetslösning där vi skapar och utformar ett kundanpassat scenario som krisledningsorganisationen därefter testas och övas utifrån. Efter övningen genomförs en utvärdering där vi identifierar eventuella förbättringsområden och lämnar framtida rekommendationer.

Kontinuitetsplanering

Kontinuitetsplanering, även kallat Business Continuity Plans eller Disaster Recovery Plans, kan beskrivas som förmågan och beredskapen för att hantera oförutsedda avbrott och garantera verksamhetens kontinuitet. Syftet med en kontinuitetsplan är att skapa dokumenterade och funktionella metoder för att återskapa kontroll vid oförutsedda verksamhetsavbrott och möjliggöra en kontrollerad återställning till normal verksamhet efter ett avbrott. Detta för att minimera negativa konsekvenser för företaget.

Som en del i kontinuitetsplaneringen identifierar vi era verksamhetskritiska processer och skapar anpassade kontinuitetsplaner för att hantera olika typer av störningar som potentiellt skulle kunna leda till en kris för verksamheten.

För mer information